Om FSB Gladsaxe

I foråret 1953 blev FSB Gladsaxe stiftet og var klar til at købe grunde, der kunne bygges almene boliger på og i 1956 flyttede de første beboere ind i den nybyggede Torvegård - FSB Gladsaxes første boligafdeling. Siden da kom Høje Gladsaxe, Gyngemosegård og Teleparken til, og de 4 afdelinger har tilsammen 765 boliger.

Almene boliger er for alle, og boligerne fordeler sig på 1 til 6 rums boliger i rækkehuse, højhuse og 4-etages huse. En del af boligerne er ældre- eller handicapvenlige boliger, de fleste er dog familieboliger. De mange forskellige boligtyper gør, at der er plads til mangfoldighed, hvilket ses tydeligt i vores beboersammensætning. Det er vi glade for i FSB Gladsaxe.

FSB Gladsaxe er en velfungerende boligorganisation. Det ses blandt andet ved, at mange beboere bor her i generationer, at afdelingsbestyrelserne er engagerede og at mange medarbejdere har arbejdet her i årevis. Det kan vi alle sammen være stolte over at bidrage til. Og hvis muligheden byder sig, er vi i FSB Gladsaxe indstillet på at bygge endnu flere almene boliger til folk, som ønsker at bo til leje.

 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er FSB Gladsaxes øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse (7), samt
11 afdelingsvalgte repræsentanter.

Repræsentantskabet træffer beslutning om valg af revisor og administrator, 
køb, salg eller forandring af ejendomme, beslutning om nedlæggelse af 
boligafdelinger, ændring af vedtægterne, eventuel opløsning osv.

Repræsentantskabets kompetence fremgår af FSB Gladsaxes vedtægter.


 

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned. Dagsorden og referat fra møderne vil være tilgængelige for alle beboere på BeboerWeb.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra organisationsbestyrelsen boligorganisationens årsregnskab og beretning, samt boligafdelingernes regnskaber.

Årsberetningen er offentligt tilgængeligt, mens regnskaber og budgetter for boligorganisationen kan tilgås ved at logge ind på BeboerWeb

Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og driften af FSB Gladsaxe. Herunder ansvaret for budgetlægning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Formanden for bestyrelsen er tillige formand for repræsentantska­bet.

Bestyrelsens opgaver og pligter er beskrevet flere steder i loven og dens kompetence fremgår af vedtægter for FSB Gladsaxe.

Bestyrelsen har overladt en del af sin kompetence til FA09 der skal sørge for, at FSB Gladsaxe bliver drevet efter gældende love og regler.


 

Organisationsbestyrelsen holder fire årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne er tilgængelig for alle beboere på BeboerWeb.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Michael Gravengaard

Organisationsbestyrelse, formand

Torben Kjær Kristensen

Organisationsbestyrelse, næstformand

Nancy Søster Sørensen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Anne Marie Stahl

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Anne Juel Fals

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Evy Blindbæk

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Jack Bjørklund

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller BeboerWeb.